Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Get Adobe Flash player

Główne elementy do budowy farmy fotowoltaicznej to:

 • panele fotowoltaiczne
 • falowniki
 • konstrukcja nośna
 • specjalne przewody instalacyjne i łącznki

Panele fotowoltaiczne składają się z ogniw fotowoltaicznych, połączonych półprzewodnikami w jeden moduł. W zależności od zastosowanych modułów możemy wyróżniamy panele monokrystaliczne i polikrystaliczne.
Panele fotowoltaiczne stosownie od materiałów z których są wykonane cechują się różną wydajnością i sprawnością. Zazwyczaj wykonane są z mieszanek krzemu, a co za tym idzie są w 100% biodegradowalne.
Ich zadaniem jest generowanie energii elektrycznej ze słońca. Jednak aby panel wytwarzał dla nas energię elektryczną nie jest koniecznym bezwzględne jego nasłonecznienie, ponieważ panele wykorzystuję także promieniowanie rozproszone, dzięki czemu uzyskują energię elektryczną także w pochmurne dni, a nawet podczas opadu deszczu czy śniegu. Co więcej, panele które znajdują się w naszej ofercie, w przypadku zaśnieżenia czy oblodzenia zaczynają generować energię cieplną, dzięki której śnieg czy lód topi się, a panel nadal generuje energię elektryczną.
Energia elektryczna uzyskiwana bezpośrednio z paneli to prąd o napięciu stałym, który aby mógł być przesyłany na zakładu energetycznego musi zostać przetworzony na prąd zmienny – do tego służy falownik.

Falownik to urządzenie którego celem jest zamiana prądu stałego, generowanego przez panele fotowoltaiczne, na prąd o napięciu zmiennym o tych samych cechach i parametrach co w sieci energetycznej.
Falownik pełni także funkcje zabezpieczające i monitorujące system, a w przypadku wykrytych błędów czy uszkodzeń niezwłocznie raportuje drogą internetową do zdefiniowanego użytkownika.


Konstrukcja nośnia przeznaczona pod farmę elektryczną posadowioną na gruncie  składa się z ocynkowanych profili stalowych. Bardzo istotną rzeczą jest odpowiednie posadowienie profili tak, aby panele na nich zainstalowane nie zacieniały się wzajemnie.

Bardzo istotnym elementem farmy fotowoltaicznej, wbrew pozorom, się przewody i złączniki, ponieważ to one są odpowiedzialne za przesył energii elektrycznej z paneli do falownika. Zgodnie z maksymą, że najmocniejszy łańcuch jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo, nasze instalacje są oparte o najwyższej jakości przewody przesyłowe i złączki, po to aby jak najmniej generowały strat podczas przesyłu energii elektrycznej.

Głównym mechanizmem wsparcia produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,  jest system tzw. zielonych certyfikatów. Został on określony w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.). Rozwiązanie to jest mechanizmem rynkowym sprzyjającym rozwojowi energetyki odnawialnej. Jego istotą jest nałożony na przedsiębiorstwa energetyczne, zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom końcowym, obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki określonej ilości świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, bądź uiszczenia opłaty zastępczej.


Zielone certyfikaty funkcjonują w Polsce od 2005 r. Wtedy to weszły w życie nowe przepisy, zmieniające zakres obowiązku zakupu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Zapewniają one producentom energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii możliwości wykazania, że w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.Urz.UE L z 2009 r. Nr 140, str. 16-62), sprzedawana przez nich energia elektryczna jest wytwarzana z odnawialnych źródeł energii.

Zielone certyfikaty są prawem majątkowym powstającym w wyniku konwersji wydawanych przez Prezesa URE świadectw pochodzenia. Świadectwo pochodzenia wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki za pośrednictwem operatora systemu elektroenergetycznego, na którego obszarze działania znajduje się odnawialne źródło energii. Do konwersji dochodzi każdorazowo po zarejestrowaniu ich w systemie rejestru, co skutkuje wygenerowaniem zielonych certyfikatów. Moment generacji zielonych certyfikatów jest tożsamy z momentem wydania świadectw pochodzenia podmiotowi wytwarzającemu energię elektryczną w odnawialnym źródle energii. Zielone certyfikaty nie mają formy materialnej, dowodem jest jedynie zapis elektroniczny w systemie ewidencyjnym rejestru. Są instrumentem bezterminowym, podlegającym umorzeniu na życzenie jego posiadacza.

Rejestracją oraz obrotem certyfikatami wynikającymi z zarejestrowanych świadectw zajmuje się Towarowa Giełda Energii SA. Prowadzi ona również rynek praw majątkowych, na którym sprzedawane i kupowane są prawa majątkowe do świadectw pochodzenia dla energii produkowanej ze źródeł odnawialnych lub kogeneracji. Kupować i sprzedawać mogą członkowie giełdy dopuszczeni do działania na rynku praw majątkowych, będący jednocześnie członkami rejestru świadectw pochodzenia. Należą do nich wytwórcy energii, zakłady energetyczne oraz spółki obrotu. Udział w obrocie certyfikatami biorą również domy maklerskie posiadające uprawnienia do handlowania nimi. Prawa majątkowe są notowane w systemie kursu jednolitego i w systemie notowań ciągłych. Na rynku praw majątkowych nie obowiązują ograniczenia wahań kursów. Giełda zajmuje się również rejestrowaniem transakcji pozasesyjnych, czyli przeprowadzanych przez sprzedających i kupujących bez udziału giełdy. Rozliczeniem finansowym transakcji zawartych na zielonych certyfikatach zajmuje się Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki oraz www.ekoportal.gov.pl

Najbardziej preferowane z farm fotowoltaicznych są farmy posadowione na ziemi na bazie konstrukcji statycznej wykonanej z aluminium ocynkowanego i zamontowane w rzędach pod kątem 30-35 stopni pod odpowiednim azymutem i w takiej odległości, aby nie powstawały jakiekolwiek zacienienia. Zgodnie z wytycznymi, farmy fotowoltaiczne takie muszą być ogrodzone siatką z wykończoną drutem kolczastym.

 


Innym rodzajem farm fotowoltaicznych są farmy posadowione na tzw. truckerze, poruszające się w dwóch płaszczyznach za ruchem słońca. Dzięki temu panele takie są w stanie wygenerować średnio 35 % więcej energii elektrycznej, jednak ich koszt budowy i konserwacji jest znaczenie wyższy niż w konstrukcji statycznej.

 

Wśród inwestycji w Odnawialne Źródła Energii, farma fotowoltaiczna jest najbardziej opłacalnym przedsięwzięciem, biorąc pod uwagę koszt inwestycji w stosunku do stopy zwrotu i czasu. Proces inwestycyjny w farmę fotowoltaiczną jest zdecydowanie mniej skomplikowany niż w tak popularne farmy wiatrowe, co więcej od momentu podjęcia decyzji przez inwestora o budowie farmy fotowoltaicznej do jej ukończenia wystarczy kilka miesięcy, a w przypadku inwestycji w farmę wiatrową, postawienia wiatraków z kompletowaniem całej wymaganej dokumentacji trwa do 6 lat.
Zaletą budowy farmy fotowoltaicznej jak brak konieczności uzyskania zgód środowiskowych oraz duża przewidywalność produkcji i to niezależnie czy świeci słońce czy jest zachmurzenie, ponieważ farmy te wykorzystują zjawisko światła rozproszonego.

 

Etapy procesu inwestycyjnego w farmę fotowoltaiczną:

1. Wybór Lokalizacji

Wybór właściwego miejsca pod budowę farmy fotowoltaicznej, to pierwsze wyzwanie któremu trzeba sprostać. Taka działka musi posiadać możliwości postawienia instalacji opartej o konstrukcje wbijaną do ziemi, a także posiadać miejsce podłączenia do sieci. Inwestor zaczyna budowę farmy na podstawie zgłoszenia robót budowlanych w starostwie powiatowym, jak wiemy w praktyce nie ma jednolitej polityki gmin w tym temacie.  Najlepiej wybierać działki, dla których nie istnieje plan zagospodarowania przestrzennego, a ich lokalizacja mieści się w niedużej odległości od GPZ-tu (Głównego Punktu Zasilania). Przyjmuje się, że każdy 1 MW instalacji fotowoltaicznej zajmuje ok 2 ha powierzchni gruntu.
Z instalacji o mocy 1 MWp, możemy uzyskać około 1,2 mln kWh energii. Przy założeniach projektu ustawy o OZE, że dla farm posadowionych na gruncie o ww. mocy z gwarantowaną stawką 0,989zł za 1W wynika, iż roczny szacowany przychów inwestora wyniesie ok. 1,18 mln zł rocznie (1,20 mln kWh x 0,987 zł [za kWh] = 1,18 mln zł/rok)

2. Projekt koncepcyjny

By móc rozpocząć inwestycję w elektrownię słoneczną, nasz teren, działka musi posiadać warunki przyłączeniowe do zakładu energetycznego. Otrzymanie takich warunków daje gwarancję na możliwość podłączenia do sieci i sprzedaż wyprodukowanej energii. Dlatego przy składaniu wniosku do energetyki wymagany jest szereg różnych dokumentów, na podstawie których tworzy się konkretną konfigurację, opartą o parametry urządzeń mających posłużyć do budowy farmy fotowoltaicznej. Na projekt koncepcyjny składają się specyfikacje urządzeń(panele, inwertery, dataloger itp.), wizualizacje elektrowni w danym położeniu, opis inwestycji i wstępny kosztorys przedsięwzięcia. Jest to bardzo istotny dokument dzięki któremu będziemy mogli także, ubiegać się o dofinansowanie z unijnych funduszy, bądź starać się o kredyt na realizacje inwestycji


3. Warunki przyłączenia

Lokalizacja wybrana pod inwestycję musi dawać możliwość przyłączenia do sieci wskazanej wielkości instalacji. Do niskiego napięcia można zazwyczaj wpiąć do kilkudziesięciu kW. Do średniego napięcia bezpośrednio za pomocą transformatora do kilku MW. Przy większych mocach (kilka - kilkanaście MW) konieczne jest poprowadzenie linii do GPZ, co znacząco podnosi koszty instalacji, często powodując brak ekonomicznych podstaw do realizacji inwestycji. Mimo, iż energetyka ma obowiązek podłączenia każdej instalacji OZE, to jednak dana linia może nie mieć już żadnych wolnych mocy a rozbudowa linii może być nieuzasadniona ekonomicznie. Z tego względu nie zawsze mając słup na działce, możliwe będzie przyłączenie instalacji. Finalnym potwierdzeniem możliwości przyłączenia jest uzyskanie warunków przyłączenia i wniesienie zaliczki 30 zł/kW. Warunki przyłączenia wydawane są przez dystrybutora w ciągu 150 dni po złożeniu wniosku wraz z projektem umowy o przyłączenie do sieci i są ważne dwa lata.

4. Koncesja

Jeśli inwestor posiada prawa do ziemi i warunki przyłączeniowe dla swojej działki, terenu, powinien postarać się o uzyskanie koncesji. Taką koncesję przyznaje Urząd Regulacji Energetycznej po złożeniu wniosku i załączenia istotnych dokumentów. Na początek zależy nam na otrzymaniu promesy, czyli przyrzeczenia wydania koncesji.  Jest to etap mało skomplikowany i zdecydowanie mniej problematyczny do osiągnięcia, w porównaniu np.  z warunkami przyłączeniowymi.

5.  Budowa

Po spełnieniu wyżej wymienionych warunków, można przystąpić do budowy farmy fotowoltaicznej. Należy pamiętać by odpowiednio w czasie zgrać wszystkie etapy, od zamówienia elementów elektrowni, wykonania robót ziemnych, montażu instalacji do podłączenia całego okablowania z siecią. Przy wielkościach inwestycji 1- 10 MW zainstalowanej mocy, czas budowy to kilka – kilkanaście tygodni. Konieczne wydaje się zadbanie o nadzór i serwis takiej inwestycji, której roczne utrzymanie będzie wiązało się z dodatkowymi nakładami finansowymi w tym zakresie.

6. Ostatni Krok

Uzyskanie Koncesji od Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, rejestracja na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) w celu obrotu zielonymi certyfikatami i uruchomienie oraz odbiór elektrowni przez energetykę to ostatnie działania, jakie musi wykonać inwestor zanim zacznie cieszyć się pracą swojej elektrowni.

źródło: solaris18.blogspot.com

Farma słoneczna daje nowe możliwości inwestowania o stosunkowo szybkiej stopie zwrotu w porównaniu do innych inwestycji w odnawialne źródła energii. Rozwój farm słonecznych w porównaniu do naszych zachodnich czy południowych sąsiadów jest na początkowym etapie. Jednak dynamika i doświadczenia innych krajów pokazują, że jest to doskonały sposób na generowanie wysokich dochodów przy niezbyt wygórowanych kosztach.


Korzyści z inwestowania w farmy fotowoltaiczne:

 • Krótki okres realizacji inwestycji
 • Inwestycja ekologiczna bez ingerencji w środowisko,
 • Roczna stopa zwrotu na poziomie 16-18 % (wg. projekt Ustawy o OZE)
 • Przewidywalność produkcji energii elektrycznej (na podstawie pomiarów meteo)
 • Brak konieczności zatrudniania pracowników (farmy są praktycznie bezobsługowe i skomputeryzowane, objęte są stałym monitorowaniem)
 • Możliwość uzyskania dofinansowanie inwestycji z pieniędzy unijnych lub programów krajowych
 • Możliwość  skorzystania z preferencyjnych kredytów oraz dopłat do kredytów
 • Długoletnie gwarancje na produkt oraz wydajność (tam się nie ma tak naprawdę co popsuć)

Szacunkowy koszt budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW (na powierzchni 2ha) to ok 4,5 mln złotych  netto

wymagane środki własne to ok 30% wartości inwestycji